Nghĩa của từ: random function

* xs.
hàm ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App