Nghĩa của từ: random number

* tk.
số ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App