Nghĩa của từ: random variable

* tk.
biến ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App