Nghĩa của từ: random walk

*
di động ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App