Nghĩa của từ: ranked data

* kt.
dữ kiện được xếp hạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error