Nghĩa của từ: rapidity of convergence

* gt.
tốc độ hội tụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error