Nghĩa của từ: rate of growth

* tk.
tốc độ phát triển, tốc độ tăng trưởng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App