Nghĩa của từ: rate of strain

* Cơ.
suất xoắn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App