Nghĩa của từ: ratio scale

* tk.
thang tỷ lệ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error