Nghĩa của từ: rational invariant

*
bất biến hữu tỷ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App