Nghĩa của từ: rational mapping

* đs.
ánh xạ hữu tỷ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App