Nghĩa của từ: raw moment

* tk.
mômen đối với gốc tùy ý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error