Nghĩa của từ: reactor

* vl.
lò phản ứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

reactor /ri:'æktə/
* danh từ
 - lò phản ứng
=a muclear reactor+ lò phản ứng hạt nhân
Động từ BQT - Android App