Nghĩa của từ: real accumulator

*
phần thực của bộ cộng tích luỹ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error