Nghĩa của từ: real-valued function

* gt.
hàm lấy giá trị thực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App