Nghĩa của từ: rearrange

*
sắp xếp lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

rearrange /'ri:ə'reindʤ/
* ngoại động từ
 - sắp xếp lại, bố trí lại, sắp đặt lại
Động từ BQT - Android App