Nghĩa của từ: reciprocity law

*
luật thuận nghịch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App