Nghĩa của từ: recorder

* mt.
máy ghi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

recorder /ri'kɔ:də/
* danh từ
 - máy ghi âm
 - máy ghi; dụng cụ ghi, bộ phận ghi
 - người giữ sổ sách
 - người ghi lại
 - quan toà (tại một số thành phố ở Anh)
Động từ BQT - Android App