Nghĩa của từ: recording head

* mt.
đầu ghi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error