Nghĩa của từ: recording medium

* mt.
cái mang tin, bộ phận mang tin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App