Nghĩa của từ: rectifying plane

* hh.
mặt phẳng trực đạc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error