Nghĩa của từ: rectilinear generator

* hh.
các đường sinh thẳng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App