Nghĩa của từ: recurrent sequence

* gt.
dãy truy toán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App