Nghĩa của từ: recursion formula

* log.
công thức truy toán, công thức đệ quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App