Nghĩa của từ: recursive arithmetic

* log.
số học đệ quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App