Nghĩa của từ: recursive functional

* log.
phiếm hàm đệ quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App