Nghĩa của từ: recycle

* mt.
chu trình lặp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

recycle
* nội động từ
 - tái sinh (vật liệu đã dùng để dùng lại)
 - phục hồi, tái chế (sản phẩm tự nhiên)Động từ BQT - Android App