Nghĩa của từ: reduced mass

* Cơ.
khối lượng rút gọn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error