Nghĩa của từ: reducible Marcop

* đs.
dây chuyền khả quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error