Nghĩa của từ: reducible system

* xib.
hệ khả quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error