Nghĩa của từ: reducible system

* xib.
hệ khả quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App