Nghĩa của từ: reduction ad absurdum

*
sự đưa đến chỗ vô lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App