Nghĩa của từ: reduction formulas

* đs.
công thức bác được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App