Nghĩa của từ: reference mark

* mt.
dấu hiệu kiểm tra; dấu hiệu cơ sở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

reference marks
* danh từ
 - dấu chỉ dẫn tham khảo



Động từ BQT - Android App