Nghĩa của từ: reference period

* tk.
chu kỳ cơ sở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error