Nghĩa của từ: reference set

* tk.
tập hợp các kết cụ sơ cấp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App