Nghĩa của từ: refine

*
làm mịn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

refine /ri'fain/
* ngoại động từ
 - lọc, lọc trong, luyện tinh, tinh chế
=to refine gold+ luyện vàng
=to refine sugar+ lọc đường, tinh chế đường
 - làm cho tinh tế hơn, làm cho lịch sự hơn, làm cho tao nhã hơn, làm cho sành sõi hơn (sở thích, ngôn ngữ, tác phong...)
* nội động từ
 - trở nên tinh tế hơn, trở nên lịch sự hơn, trở nên tao nhã hơn, trở nên sành sõi hơn (sở thích, ngôn ngữ, tác phong...)
 - (+ on, upon) tinh tế, tế nhị (trong cách suy nghĩ, ăn nói...)
=to refine upon words+ tế nhị trong lời nói
 - (+ on, upon) làm tăng thêm phần tinh tế, làm tăng thêm phần tế nhị
Động từ BQT - Android App