Nghĩa của từ: reflection in a line

* hh.
phép đối xứng qua đường thẳng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error