Nghĩa của từ: refract

* vl.
khúc xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

refract /ri'frækt/
* ngoại động từ
 - (vật lý) khúc xạ
Động từ BQT - Android App