Nghĩa của từ: refractivity

* vl.
hiện tượng khúc xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

refractivity /,rifræk'tiviti/
* danh từ
 - (vật lý) tính khúc xạ
Động từ BQT - Android App