Nghĩa của từ: refractor

* vl.
kính viễn vọng khúc xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

refractor /ri'fæktə/
* danh từ
 - (vật lý) kính nhìn xa khúc xạ
Động từ BQT - Android App