Nghĩa của từ: refusal rate

* tk.
tỷ suất không trả lời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App