Nghĩa của từ: refutable

* log.
bác bỏ được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

refutable /refjutəbl/
* tính từ
 - có thể bác, có thể bẻ lại
Động từ BQT - Android App