Nghĩa của từ: refute

* log.
bác bỏ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

refute /ri'fju:t/
* ngoại động từ
 - bác, bẻ lại
=to refute someone's argument+ bác lý lẽ của ai
Động từ BQT - Android App