Nghĩa của từ: region of acceptance

* tk.
miền nhận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App