Nghĩa của từ: regressand

* tk.
biến hồi quy phụ thuộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

regressand
- (thống kê) biến hồi quy phụ thuộcĐộng từ BQT - Android App