Nghĩa của từ: regression

* tk.
hồi quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

regression /ri'greʃn/
* danh từ
 - sự thoái bộ, sự thoái lui; sự đi giật lùi, sự đi ngược trở lại
 - (toán học) hồi quy
=plane of regression+ mặt phẳng hồi quy
Động từ BQT - Android App