Nghĩa của từ: regression plane

*
mặt phẳng hồi quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App