Nghĩa của từ: regular commutation

* đs.
giao hoán đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error