Nghĩa của từ: regular filtration

* đs.
sự lọc chính quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error