Nghĩa của từ: regulating system

* xib.
hệ điều chỉnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App