Nghĩa của từ: regulating system

* xib.
hệ điều chỉnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error